How to Learn Hausa Fast: A Step-by-Step Guide

Learning a new language can be a daunting task, but with the right approach, it is possible to learn Hausa quickly and effectively. Here are a few tips to help you get started:

How to Learn Hausa Fast: A Step-by-Step Guide

  1. Immerse yourself in the language: One of the best ways to learn a new language quickly is to surround yourself with it. This can mean watching Hausa movies, listening to Hausa music, and reading Hausa books and newspapers.
  2. Use language learning apps: There are many apps available that can help you learn Hausa quickly. Some popular options include Duolingo, Babbel, and Rosetta Stone. These apps provide interactive lessons and exercises that can help you practice your listening and speaking skills.
  3. Practice speaking with native speakers: If possible, try to find someone who speaks Hausa fluently to practice speaking with. This could be a friend, a teacher, or a language exchange partner. Practicing speaking with a native speaker will help you improve your pronunciation and gain a better understanding of the language’s grammar and structure.
  4. Learn the most common phrases: Start by learning the most common phrases and expressions used in Hausa. This will give you a solid foundation for building your vocabulary and understanding the grammar.
  5. Keep it fun: Learning a new language can be a fun and rewarding experience. Try to make it as enjoyable as possible by setting goals for yourself, and rewarding yourself when you achieve them.

In conclusion, learning Hausa can be a challenging task, but with the right approach, it is possible to learn the language quickly and effectively. By immersing yourself in the language, using language learning apps, practicing with native speakers, learning the most common phrases, and keeping it fun, you can make the process of learning Hausa much more manageable.

Where is the origin of Hausa?

The Hausa language and people are thought to have originated in West Africa, specifically in the area now known as the Sahel, which stretches across parts of Chad, Niger, Nigeria, and other neighboring countries. The Hausa people are thought to be of Berber and Arab descent and to have arrived in the region in the 7th and 8th centuries CE.

Where is the origin of Hausa?

The Hausa people have a long and rich history in West Africa, and they have been involved in trade and commerce for centuries. They are known for their skill in metalworking, leatherworking, and textile production, and they have also been involved in the trans-Saharan trade.

The Hausa language is also believed to have originated in the Sahel region, and it is a member of the Afro-Asiatic language family. Over time, the language has evolved and developed its own unique characteristics, and it has also been influenced by other languages such as Arabic, Fulfulde, and Kanuri.

In summary, the origin of Hausa people and language is believed to be in the Sahel region of West Africa, it’s people have been known for centuries for their trading and commerce skills, the language has its own unique characteristics, and it has been influenced by other languages over time.

What is love in Hausa

Soyayyaen strong, positive emotion based on affectionWhy is true love between a man and a woman possible? Me ya sa soyayya ta gaskiya tsakanin tamace da namiji za ta yiwu?

k’aunaen strong affection.

soHusbands or wives who love only themselves are determined to get their own way.Maza ko mata da suke son kansu kawai na ƙudura aniya su samu abin da suke so.

What is love in Hausa

Each words came along with parts of speech.

We included hausa descriptions of complex and ambiguous definitions

We specified British Audio and IPA pronunciation of any English word for those wishing to know how to pronounce a particular word.

We provide English & Hausa bilingual usage sentences, description images, audio pronunciations of all Hausa words, pluralization of Hausa words, and origins of Hausa words derived from Arabic or English.

However this website came along with English to Hausa learning resources designed specifically for native Hausa wishing to learn English as second language.

Scientific words, medical words, geology, geography, biology, anatomy, chemistry, physics, literature, computing, psychology and linguistics words were included and precisely translated to Hausa.

Enjoy your stay here and also contribute to its growth by linking to us or inform others about this website.

The dictionary is frequently being updated and it works both online and offline.

If there is any missing word in the dictionary please send us the word and we’ll add the word as soon as possible

Aika Zuwa

Believing husbands who continue to love their wives, whether in favorable or in trying times, demonstrate that they closely follow Christ’s example of loving the congregation and caring for it.

Maza masu bi da suka ci gaba da ƙaunar matansu ko da daɗi ko ba daɗi, suna nuna cewa suna bin misalin yadda Kristi ke ƙaunar ikilisiya da kuma kula da ita.

(Job 38:4, 7; Colossians 1:16) Blessed with freedom, intelligence, and feelings, these mighty spirits had the opportunity to form loving attachments of their own —with one another and, above all, with Jehovah God.

(Ayuba 38:4, 7; Kolossiyawa 1:16) An albarkace su da ’yanci, fahimi, da kuma motsin rai, waɗannan manyan ruhohi suna da zarafin kafa dangantaka tasu da junansu—da wasu, fiye da haka kuma, da Jehovah Allah.jw2019

He then enlarged on that basic truth by saying that the dead can neither love nor hate and that “there is no work nor planning nor knowledge nor wisdom in the Grave.”

Sai ya ƙara bayani game da wannan gaskiya yana cewa matattu ba za su iya ƙauna ko ƙiyayya ba kuma “babu wani aiki, ko dabara, ko ilimi, ko hikima, cikin kabari inda za ka.”

God recommends his own love to us in that, while we were yet sinners, Christ died for us.”

Allah na tabbatar mana da ƙaunar da yake mana, wato tun muna masu zunubi, Almasihu ya mutu dominmu.”

How can we show that we love Jehovah?— One way is by getting to know him as a Friend.

Ta yaya za mu nuna cewa muna ƙaunar Jehovah?— Hanya ɗaya ita ce ta wajen sanin cewa Aboki ne.

Why, possibly, did Paul tell the Corinthians that “love is long-suffering”?

Wataƙila, me ya sa Bulus ya gaya wa Korinthiyawa cewa “ƙauna tana da yawan haƙuri”?jw2019

(Mark 12:28-31) Paul exhorts us to make sure that the love we show as Christians is sincere.

(Markus 12:28-31) Bulus ya aririce mu Kiristoci mu tabbata cewa ƙaunar da muke nunawa ta gaskiya ce.

Jesus proved that he had the same love for us that his Father had.

Yesu ya nuna cewa yana ƙaunarmu kamar yadda Ubansa yake ƙaunarmu.

After all, gratitude for the depth of the love that God and Christ have shown us compelled us to dedicate our lives to God and become disciples of Christ. —John 3:16; 1 John 4:10, 11.

Hakika, godiya ga ƙauna mai zurfi da Allah da kuma Kristi suka nuna mana ne ya motsa mu mu keɓe rayuwarmu ga Allah, kuma mu zama almajiran Kristi.—Yahaya 3:16; 1 Yahaya 4:10, 11.jw2019

16 Our showing love to others is not limited to those who may live in our vicinity.

16 Nuna ƙauna wa mutane ba ga waɗanda suke a inda muke zama ne kawai ba.

And who of us has not experienced deep pain and emptiness after losing a loved one in death?

Wanene a cikinmu bai yi baƙin ciki ba da kuma kewa bayan ya yi rashin wani wanda yake ƙauna?

Happily, love is also his dominant quality.

Abin farin ciki ne cewa ƙauna ce halinsa na musamman.

19 Fourth, we can seek the help of holy spirit because love is part of the fruitage of the spirit.

19 Na huɗu, za mu iya biɗan taimakon ruhu mai tsarki domin ƙauna ɓangare ne na ’ya’yan ruhu mai tsarki.jw2019

What love these brothers had for Paul!

Waɗannan ’yan’uwan suna ƙaunar Bulus sosai!jw2019

Everything that God has done shows his love.

Dukan abin da Allah ya yi ya nuna ƙaunarsa.

4 This is not to say that we are to love one another merely out of a sense of duty.

4 Wannan ba ya nufin cewa za mu ƙaunaci mutane don kawai muna da hakkin mu ƙaunace su ba.

14 Do I respect and love the Bible’s moral standards?

14 Shin ina daraja da kuma ƙaunar mizanan ɗabi’a na Littafi Mai Tsarki?

6 “Have Love Among Yourselves”

6 ‘Ku Ƙaunaci Juna’

DOES Jehovah God love you personally?

JEHOVAH Allah yana ƙaunarka kuwa?jw2019

(John 13:35) Such love has been demonstrated in a remarkable way at times of racial unrest and political turmoil.

(Yohanna 13:35) An nuna irin wannan ƙauna a hanya ta musamman a lokacin wariya da kuma faɗan siyasa.

And as individuals, we get sick, we suffer, we lose loved ones in death.

Kuma dukanmu, muna yin rashin lafiya, muna wahala, muna rashin waɗanda muke ƙauna.

(Acts 17:11) They carefully examined the Scriptures to understand the will of God more fully, which helped them express love in further acts of obedience.

(Ayukan Manzanni 17:11) Sun bincika Nassosi da kyau don su fahimci nufin Allah sosai, wannan zai taimake su su nuna ƙauna ta ayyukan biyayya.

As Jehovah’s Witnesses, we love to discuss God’s universal sovereignty with anyone who will listen.

A matsayinmu na Shaidun Jehobah, muna son mu tattauna batun ikon mallakar Allah na sararin samaniya da duk mutumin da yake son ya saurara.

Evidently, that was the case with the psalmist who said to God: “How I do love your law!

Hakika, haka ya kasance da mai Zabura wanda ya ce wa Allah: “Ina ƙaunar shari’arka ba misali!

(Proverbs 12:25) Reassure them that they are wanted, valued, and loved —yes, by Jehovah and also by their brothers and sisters.

(Misalai 12:25) Ku tabbatar musu cewa ana bukatarsu, suna da tamani, kuma ana kaunarsu—hakika, Jehovah da kuma ’yan’uwansu maza da mata.

What is Hausa

In Nigeria, Hausa is dominant throughout the North, but not dominant in the States of KwaraKogi and Benue. Hausa is spoken in cities like KanoKadunaKatsinaDauraGobirZariaSokotoBirnin KebbiGusauDutseHadejiaBauchiMisauGombeNafadaMaiduguriYobeYolaJalingoJosLafiaNasarawaMinnaKontagoraLokoja, and Abuja.

What is Hausa

Gaananci exhibits noted inflected influences from ZarmaGurJulaBambaraAkan, and Soninke, as Ghana is the westernmost area in which the Hausa language is a major lingua-franca among sahelian/Muslim West Africans, including both Ghanaian and non-Ghanaian zango migrants primarily from the northern regions, or Mali and Burkina Faso. Ghana also marks the westernmost boundary in which the Hausa people inhabit in any considerable number. Immediately west and north of Ghana (in Cote d’Ivoire, and Burkina Faso), Hausa is abruptly replaced with DioulaBambara as the main sahelian/Muslim lingua-franca of what become predominantly Manding areas, and native Hausa-speakers plummet to a very small urban minority.

In West Africa, Hausa’s use as a lingua franca has given rise to a non-native pronunciation that differs vastly from native pronunciation by way of key omissions of implosive and ejective consonants present in native Hausa dialects, such as ɗɓ and kʼ/ƙ, which are pronounced by non-native speakers as db and k respectively. This creates confusion among non-native and native Hausa speakers, as non-native pronunciation does not distinguish words like daidai (“correct”) and ɗaiɗai (“one-by-one”). Another difference between native and non-native Hausa is the omission of vowel length in words and change in the standard tone of native Hausa dialects (ranging from native Fulani and Tuareg Hausa-speakers omitting tone altogether, to Hausa speakers with Gur or Yoruba mother tongues using additional tonal structures similar to those used in their native languages). Use of masculine and feminine gender nouns and sentence structure are usually omitted or interchanged, and many native Hausa nouns and verbs are substituted with non-native terms from local languages.

Non-native speakers of Hausa numbered more than 25 million and, in some areas, live close to native Hausa. It has replaced many other languages especially in the north-central and north-eastern part of Nigeria and continues to gain popularity in other parts of Africa as a result of Hausa movies and music which spread out throughout the region.

Counting Of Numbers in Hausa

ENGLISHHAUSA
  
 Zero Sifili
 One Daya
 Two Biyu
 Three Uku
 Four Hudu
 Five Biyar
 Six Shidda
 Seven Bakwai
 Eight Takwas
 Nine Tara
 Ten Goma
 Eleven Goma Sha Daya
 Twelve Goma Sha Biyu
 Thirteen Goma Sha Uku
 Fourteen Goma Sha Hudu
 Fifteen Goma Sha Biyar
 Sixteen Goma Sha Shidda
 Seventeen Goma Sha Bakwai
 Eighteen Goma Sha Takwas
 Nineteen Goma Sha Tara
 Tweenty Ashirin
 21 Ashirin da Daya
 22 Ashirin da Biyu
 23 Ashirin da Uku
 24 Ashirin da Hudu
 25 Ashirin da Biyar
 26 Ashirin da Shidda
 27 Ashirin da Bakwai
 28 Ashirin da Takwas
 29 Ashirin da Tara
 30 Talatin
 31 Talatin da Daya
 32 Talatin da Biyu
 33 Talatin da Uku
 34 Talatin da Hudu
 35 Talatin da Biyar
 36 Talatin da Shidda
 37 Talatin da Bakwai
 38 Talatin da Takwas
 39 Talatin da Tara
 40 Arbain
 41 Arbain da Daya
 42 Arbain da Biyu
 43 Arbain da Uku
 44 Arbain da Hudu
 45 Arbain da Biyar
 46 Arbain da Shidda
 47 Arbain da Bakwai
 48 Arbain da Takwas
 49 Arbain da Tara
 50 Hamsin
 51 Hamsin da Daya
 60 Sittin
 70 Sabain
 80 Tamanin
 90 Tasani
 100 Dari
 200 Dari Biyu
 300 Dari Uku
 400 Dari Hudu
 500 Dari Biyar
 600 Dari Shidda
 700 Dari Bakwai
 800 Dari Takwas
 900 Dari Tara
 1000 Dubu
 1001 Dubu daya da daya

Different Types Of Greetings in Hausa Language

ENGLISHHAUSA
  
Greetings
 Good morning Ina kwana? Ans: Lafi ya
 Asking about the hang over work Ina Gaji Ya? Ans: Ba gaji ya
 Good afternoon In Yini
 Good evening Sanu da Yamma Ans: Yau wa
 Good night(until tomorrow) Sai gobe
  
Casual Greetings
 Hello Barka dai (Sannu)
 Thank You Nagwode
 Sorry Yakwuri
 How is it? Ya ya dai
 Hope you are well Ina fata kana lafiya {or Kina lafi ya (F)}
 How are you doing? Inna Yini
 Don’t be up set Kada ka ji haushi
 How are your family? Inna kwana, innagajia? ya gida?
  
Greeting some one at work
 Well done at work Sannu da aiki
 I believe work is going on well yes. thank you Ina fata aiki Yana Chin Gaba daidai i na gode
  
Greetings the Sick
 Sorry are you Improving? Sann akwai Sauki ne?
 You will soon recover Zaka or Zaki Sani Sau ki yan Zu
 God will help you get alright – Amen Allah Zai tai makeka/ki ka Sami Sauki Amin
 Always pray to God, He will help you Ka yi ta rokon Allah, Zai taimake ka or ki
 Are you well now? Yes/No Ka yi Sauki Yanzu ne? i or a

Hausa Alphabet

Hausa has 23 to 25 consonant sounds, depending on the speaker. The Hausa alphabet consists of 29 letters, as shown below:

In the standard Romanized Hausa writing system, there are just five alphabetic symbols representing vowels:
a, e, i, o, u.

However, in pronunciation, each of these symbols can represent either the short or the long variant of that vowel. That is, it makes a difference in Hausa whether one pronounces a vowel as relatively long or short. The difference in pronuciation between long and short vowels at the ends of words is rather subtle.

Short vowels at the end of a word are abruptly cut off by a glottal stop.
Long vowels at the end of a word are NOT abruptly cut off.

(NOTE: Hausa is the only native language of Nigeria represented on Nigerian currency. Nigerian bank notes have their values written in Hausa, using ajami)

20 Naira
LETTERSOUNDS LIKE (IN ENGLISH)
 ‘glottal stop
 ashort: ‘a’ in calm
long: ‘a’ in father
 b‘b in bed
 hausa b representing an implosive “b”
 c‘ch’ in child
 d‘d’ in dog
 hausa d representing an implosive “d”
 eshort: ‘e’ in get
long: English letter ‘e’
 f‘f’ in fat
 g‘g’ in go
 h‘h’ in hat
 ishort: ‘i’ in hit
long: English letter ‘e’
 j‘j’ in joke
 k‘k’ in kill
 hausa k representing an ejective “k”
 l‘l’ in leg
 m‘m’ in man
 n‘n’ in not
 oshort: ‘o’ in hot
long: English letter ‘o’
 reither ‘flapped’ as in Scots English
 r tilde‘flapped’ or ‘trilled’ as in Scots English
 s‘s’ in see
 sh‘sh’ in shout
 t‘t’ in ten
 ts English word ‘tutor’
 ushort: ‘u’ in put
long: ‘oo’ in ‘book’
 w‘w’ in win
 y‘y’ in you
 ‘y English words ‘yeah yeah’
 z‘z’ in zone

The Two “r’s” of Hausa

Hausa has two “r” sounds:

1. A “tapped r” or “trilled r” which resembles the “r” sounds of Spanish, Arabic, and many other languages of the world. This sound is produced by tapping or trilling the tongue against the ridge just behind the upper teeth.

2. The other r is called a “retroflex flap”. This is similar to the r of Japanese, which is “l-like”. It is produced by curling the tongue back, then flipping it forward across the ridge behind the upper teeth

How are you in Hausa

The problem is that Hausa language is like Arabic not English. Meaning that Hausa have many gender pronouns unlike English. For example, in English “How are you?” can be referred to both male and female genders but in Hausa is not like that.

When you want to ask a male you say: “Ya kake?”. And when you want to ask a female is “Ya kike?. I hope my explanation will help.

How To Say ‘How Are You?’ In Hausa

The way that you say ‘how are you?’ in Hausa depends on who you are speaking to. 

If you’re speaking to a male, then say:

How are you?Kana lafiya?

If you’re speaking to a female, then say:

How are you?Kina lafiya?

Here are some informal ways to say this:

How are you doing? (to a male)Ya kake?
How are you doing? (to a female)Ya kike?
How are things?Yaya harkoki?
How are you?Ina gajiya?